2010. 09. 17.

Trendi vagy nem az olvasás?

A Könyves.blog összeállításában több szakember fejti ki a véleményét arról, hogy mi  a helyzet Magyarországon olvasás-ügyben. Érdekes, hogy a cikk kommentelői optimistábbak, mint a megkérdezett kutatók, intézményvezetők...
A részletekről itt olvashatnak:
http://konyves.blog.hu/2010/09/09/nem_trendi_az_olvasas

2010. 09. 13.

Kathryn I. Matthew – Felvégi Emese :: Az olvasástanítás és a szövegértés-fejlesztés trendjei külföldön

Kinek a dolga az élethosszig tartó tanulást lehetővé tevő írás, olvasás, kritikus gondolkodás tanítása és fejlesztése? Evidensnek tűnik a válasz: ebben a feladatban az író, olvasó, kommunikáló egyén életkorától függően változó szerepet játszik a család, az iskola, a munkahely, a közösség. A szerzők a közoktatás különböző szintjeire, résztvevőire háruló olvasástanítás néhány trendjéről adnak számot oktatási minisztériumok, nemzetközi szervezetek, összehasonlító teljesítménymérések, külföldi tanárképző főiskolák és egyetemek, szakmai, pedagógiai szervezetek kiadványainak a segítségével.

Olvasás, szövegértés, műveltség?

A hagyományosan olvasás szóval jelölt alapképességet a nemzetközi szakirodalom a magyar szó jelentését kitágító, az írást, olvasást, kommunikációt és kritikus gondolkodást magában foglaló literacy vagy reading literacy elnevezéssel illeti. A literacy szó alapvetően műveltséget, olvasottságot vagy íráskészséget jelent, a magyar nyelvű szakirodalomban az előzőeken kívül még olvasásként, olvasásértésként, szövegértésként vagy írásbeliségként szerepel. A reading, olvasás szó kiemelése a matematikai, természettudományi, informatikai, vizuális és egyéb műveltségterületektől való megkülönböztetés okán válik fon­tossá. A szerzők véleménye szerint az olvasás-, szövegértés szavak túlságosan közel állnak a reading comprehension szókapcsolat magyar jelentéséhez, amely csupán az olvasás műveleti szintjét jelöli.

E tanulmányban a számunkra átfogóbb, univerzálisabb olvasás szót olvasni, írni, kommunikálni tudás jelentéssel használjuk a literacy szó megfelelőjeként. Célunk az olvasás szó definícióinak vizsgálata, illetve annak visszafejtése, hogy mit árulnak el a nemzetközi szervezetek és összehasonlító tanulóiteljesítmény-mérések az olvasásfelfogás trendjeiről, milyen üzenetet küldenek az anyanyelv-pedagógia és olvasástanítás, -fejlesztés számára. Tanulmányunk második felében a külföldi tanárképző főiskolák és egyetemek, a szaksajtó, szakmai, pedagógiai szervezetek kiadványai segítségével számolunk be arról, hogyan próbálnak a különböző országok közoktatási rendszerei lépést tartani a nemzetközi szervezetek sugallta olvasásfelfogással egy információs technológiai, integrációs és elszámoltathatósági kihívásokkal, multikulturális és globalizációs kérdésekkel teli korban.


2010. 02. 11.

Cikkajánló: olvasás és olvasástanítás

Róna Judit – Imre Angéla: Felnőttek hangos olvasása az életkor, a nem és a foglalkozás függvényében. In: Alkalmazott Nyelvtudomány, 2009. 9. évf. 1–2. sz. 85–95. p.
 
Szakközépiskolás tanulók olvasásistratégia-használatának felmérése a MARSI kérdőívvel. In: Magyar Pedagógia, 2009. 110. évf. 3. sz. 287–313. p.
 
Novák Gábor: Olvasni tudni kell! És olvasni tanítani?: beszélgetés Csépe Valériával. In: Köznevelés, 2010. 66. évf. 5. sz. 18–19. p.

2010. 01. 14.

Internet és olvasás

Mi az olvasás funkciója? Ellensége a web a könyvtárnak s általában az olvasásnak?
Többek között ezekről a kérdésekről írt Kámán Veronika az iNapló oldalán „A jelen forradalma: olvasás a weben” címmel. 
A cikk elérhető itt:
http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/816-a-jelen-forradalma-olvasas-a-weben


2009. 12. 10.

Könyvajánló: Olvasni jó!

„Tizenegy esztendő alatt felvetett gondolatokat, kérdéseket, válaszokat, felmérések eredményeit és megoldásjavaslatokat gyűjtöttünk  össze ebbe a kötetbe, azzal a szándékkal, amely hajdan a folyóiratot is létrehozta: segíteni a gyereket, a szülőt, a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. Az érvek és bizonyítások mellett (olvasni hasznos, fontos stb.), egy közérzet kiterjesztése volt a cél, amelyet természetes egyszerűséggel kellene megfogalmazni, csak ennyit mondva: olvasni jó!” – írja  előszavában a szerkesztő. Tematikus válogatás a Fordulópont című folyóiratban korábban megjelent cikkekből, 13 ismert szerző tollából.
Tanulmányok az olvasás fontosságáról. Szerk. Szávai Ilona. Bp.: Pont Kiadó, 2009. 111 p. 

2009. 12. 08.

Cikkajánló: Az olvasás forradalmai

Érdekes, történeti megközelítésen alapuló írásában Kámán Veronika a jelen állapotot is leírja röviden – az olvasási szokások és még inkább az olvasott szövegek jellegének változására koncentrálva. (Forrás: Irodalom – Internet – Napló)
http://krono.inaplo.hu/index.php/inter/weblibrary/783-az-olvasasi-szokasok-megvaltozasarol

2009. 11. 22.

Cikkajánlók: az olvasásáról és Benedek Elekről

• G. Gődény Andrea: Tankönyv és olvasásfejlesztés. In: Könyv és Nevelés. 2009. 11. évf. 3. sz. 54–63. p.
• Jáki László: Nagyapó levelei. Benedek Elek szerkesztői üzenetei a Cimborában. In: Könyv és nevelés. 2009. 11. évf. 3. sz. 64–71. p.
• Kalocsai Varga Éva: Az olvasás megszerettetése mint a hátrányos helyzet leküzdésének utolsó esélye. In: Könyv és Nevelés. 2009. 11. évf. 3. sz. (EKeN) 
• Lőwey Lilla: A nagy székely mesemondó, Benedek Elek. In: Könyv és Nevelés. 2009. 11. évf. 3. sz. (EKnN)
 Nagy Attila: Benedek Elek időszerűsége. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009. 18. évf. 11. szám 3–9. p.
• Steklács János: Az olvasástanításról jövőidőben, feltételes módban. In: Könyv és Nevelés. 2009. 11. évf. 3. sz. 13–22. p.
• Merényi Hajnalka: Benedek Elek és a Cimbora. In: Magyartanítás. 2009. 50. évf. 5. sz. 2–6. p.
 

2009. 11. 16.

Könyv az olvasáskultúra fejlesztéséről

Az olvasáskultúra fejlesztése (Koncepciók, programok, kampányok) címmel jelent meg a Könyvtári Intézet EuroTéka sorozatának legújabb füzete. A téma aktualitását tökéletesen feleslegesnek ítéljük taglalni. (Lásd, például a PISA-kutatások eredményeit!) Az első tematikus egység egy nemzetközi szemlét tartalmaz, melyből a finnországi, nagy-britanniai, svédországi, norvégiai, osztrák és német példaszerű kezdeményezések sorát ismerheti meg az érdeklődő. Rövid, de annál hangsúlyosabb írásból lehet a hazai Márai-program beindulásának idején felfedezni ennek a kezdeményezésnek előképeit, mai gyakorlatát, az élő „skandináv modellt”.
A harmadik fejezetben részletes körkép található hazai olvasáskultúránk – kiemelten a gyerekek és középiskolások körében készült legutóbbi vizsgálati adatok alapján vázolható – állapotáról. (Nyomatékkal ugyancsak szó esik a számítógéphasználati szokásokról.) Két egymással összefüggő írás foglalkozik a könyvtárosok és az olvasók számára készült interaktív könyvtári portálok jelentőségéről. Végül a zárófejezet kifejezetten a gyerekek, a fiatalok számára készült internetes tartalomszolgáltatás jelentőségét, illetve azok egy konkrét csoportját ajánlja a tettrekész könyvtárosok, pedagógusok és szülők figyelmébe. A könyvecske közvetlenül megrendelhető a Könyvtári Intézet honlapjáról:
http://www.ki.oszk.hu
 

2009. 10. 04.

Cikkajánló: Tanácsok olvasási szokások méréséhez

Máté Lászlóné: Mit olvasnak tanítványaink, kis olvasóink? : tanácsok az olvasói szokásokat felmérő kérdőíves vizsgálat lebonyolításához. In: Korszerű könyvtár : finanszírozás, gyarapítás, menedzsment. Szerk. Sándor Csilla. Bp. : RAABE, 2005–. Könyvtár és használója F 3.4; p. 1–14.

2009. 09. 16.

Cikkajánló: Mit és mennyit olvasnak a középiskolások

Érdekes, tanulságos tényekről írt cikket a címben említett témában Magyarné Fazekas Ágnes a KKK legutóbbi számában.
A tanulmány adatai:
Magyarné Fazekas Ágnes: Az olvasás szerepe a középiskolások mindennapjaiban.
In: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2009. 18. évf. 8. sz. 27–34. p.
 

2009. 07. 23.

Cikkajánló: A Gutenberg-galaxis megmentéséről

Kapuvári Zsuzsa – Pobori Ágnes:

Mentsük meg a Gutenberg Galaxist! Avagy rá lehet e bírni a mai tizenévest az olvasásra.

In: Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2009. 18.évf. 7.sz. 28–32. p.


2009. 06. 23.

Cikkajánló: olvasástanítás, olvasásproblémák, megoldások

A Tanítás-Tanulás című folyóiratban jelent meg  Steklács János rovatában „Olvasás, olvasástanítás, problémák és megoldások a nagyvilágban és itthon” címmel a cikksorozat 10. része. Az írás a lap a 16-17. oldalán olvasható.

2008. 11. 27.

Olvasás

Beszédmegértés, olvasás, értelmezés/ Imre Angéla. In: Magyar Tudomány, 2007. (167. évf.), 3. sz., 265-267. p.
http://www.matud.iif.hu/07mar/05.html

A cigányság kulturális integrációja és a könyvtár / Nagy Attila, Péterfi Rita. In: Könyvtári Figyelő. 2004/2. 307-341.p.
http://www.ki.oszk.hu/kf/2004/2/nagy_a.html

Egyéni érdekeltség - a jó olvasás kulcsa / Mikulás Gábor. In: Könyv és Nevelés, 2006. (8. évf.), 4. sz., 67-69. p.
http://www.tanszertar.hu/eken/2006_04/mg_0604.htm

Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila - Budapest: Gondolat, 2003. 217 p. http://mek.oszk.hu/01600/01643/

A Háy-olvasás lehetőségei / Baranyák Csaba. In: Iskolakultúra, 2007. (17. évf.), 2. sz., 132-139. p.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00112/pdf/2007-2.pdf#page=130

Az intermediális olvasás alakzatai (Médiumköziség a líra- és prózaértésben) / L. Varga Péter. In: Alföld, 2007. (58. évf.), 4. sz., 58-79. p.

Az írás és olvasás rítusai - irodalmi tartamgyakorlatok / Berszán István. In: Iskolakultúra, 2006. (16. évf.), 12. sz., 126-132. p.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00110/pdf/2006-12.pdf#page=124

Iskolai könyvtár - híd a családok és az olvasás felé / Hock Zsuzsanna. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2006. (15. évf.), 12. sz., 12-16. p.

A Jókai-olvasás új állomása : Nyilasy Balázs : A románc és Jókai Mór / Imre László. In: Hitel, 2006. (19. évf.), 12. sz., 116-121. p.
http://www.hitelfolyoirat.hu/dl/pdf/20061218-99900.pdf

Kiből lesz az olvasó? : ötletek, módszerek szülőknek, pedagógusoknak/ [összeáll. és szerk. Fenyő D. György] Budapest : Animus, 2006.

Leckék az "ifjú" olvasónak ("Mester Jókai". A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón) / Eisemann György. In: Alföld, 2007. (58. évf.), 3. sz., 90-96. p.
http://www.alfoldfolyoirat.hu/?q=node/22

Megszelídített történetek : a Százholdas Pagonytól Roxfortig : Somogyi K. Vár. és M. Kvt. : Könyvmolyképző K., 2006. - 119 p.

A mese és az olvasás / Varga Kovács Amarilla. In: Könyv és Nevelés, 2006. (8. évf.), 4. sz., 89-91. p.
http://www.tanszertar.hu/eken/2006_04/vka_0604.htm

Növekvő kulturális szakadékok - az olvasás példája / Nagy Attila. In: Könyv és nevelés, 2006. (8. évf.), 4. sz., 55-63. p. http://www.tanszertar.hu/eken/2006_04/na_0604.htm

Az olvasás bűvészete : szövegjátékok / Hernádi Sándor 2. átd., bőv. kiad. Budapest : Ciceró, 2000, 224 p.

Az olvasó Finnország : [ref.] In: Könyvtári Figyelő 2007. 2. Forrás: Čitausaâ Finlândiâ / Galina Vladimirovna Varganova. In: Bibliotekovedenie 2006. 4.no. 92-98.p.
http://w3.oszk.hu/manscr/wwwi32.exe/[in=ref1.in]/?07/072*58469

Olvasó a határon / Kamarás István. - Bp: Pont Kiadó, 2003.

Olvasás és értékrend (Változási tendenciák az olvasási szokásokban) / Nagy Attila. In: Könyvtári Figyelő 2007/1. szám 9-27. p. 9.-27. p.
http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.37

"Az olvasás felettébb szükséges voltáról"/ Sáráné Lukátsy Sarolta. In: Könyv és Nevelés, 2006. (8. évf.), 3. sz., 19-21. p.
http://www.tanszertar.hu/eken/2006_03/sls_0603.htm

Olvasás az információs társadalomban / Tokaji András. In: Valóság, 2006. (49.évf.), 11. sz., 49-58. p.

Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Hargita megyében / Kopacz Katalin Mária - Bedő Melinda. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. (16. évf.), 4. sz., 26-38. p.

Olvasás felsőfokon? : benyomások az egyetemisták olvasáskultúrájáról / Gereben Ferenc. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. (16. évf.), 11. sz., 21-26. p.

Olvasás-írás előkészítése a foglalkoztató 2. csoportban / Balogh József Gyuláné, Némethné Nemes Katalin Éva. In: Fejlesztő Pedagógia. 2007. (18. évf.), 3-4. sz., 80-82. p.

Az olvasás közös élménye / Széplaki György. In: Magyartanítás, 2006. (47. évf.), 1. sz., 2. p.

Az olvasás mint kiváltság? / Nagy Attila. In: Magyar Tudomány 2006/9. szám 1113-1119. p.
http://www.matud.iif.hu/06sze/10.html

Az olvasás múltja és jelene / Adamikné Jászó Anna. Bp: Trezor, 2006.
Strukturális változások a gyermek- és ifjúsági lapok piacán / Péterfi Rita In: Fordulópont. 2006/4. 61-69.p.


HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 390 vendég és 0 tag böngészi