Magyar Olvasástársaság olyan szakmai egyesület, amelynek célja a magyar írásbeli kultúra színvonalának emelése, a modern európai írásbeliség követelményeinek megfelelő olvasás-, tájékozódás- és írásbeli közléstechnikák tudományos vizsgálata, a megállapítások elemzése, megismertetése és elterjesztése. Társaságunk tagjait gyakran felkérik, hogy vegyenek részt tudományos kutatásokban, szervezzenek továbbképzéseket, nyújtsanak szakmai segítséget helyi olvasókörök alapításához, fejtsék ki véleményüket szakmai kérdésekben. Az Olvasástársaságot gyakran keresi a média is, ha az olvasással kapcsolatban készítenek riportot, felmérést stb. Ezért összeállítottunk és közzéteszünk egy szakértői listát, hogy megkönnyítsük ezeknek a szakmai kapcsolatoknak a létrejöttét.

 

Név Munkahely Szakterület Milyen, az olvasással kapcsolatos témakörben vállal előadást, médiában történő nyilatkozatot, szakértést stb.? Telefon / Mobil / Fax E-mail
Borosné Jakab Edit Szent István
Gimnázium, Budapest
Tehetséggondozás, olvasás és fogalmazás-
tanítás, kreatív írás, iskolaújság, szövegalkotás,
magyar mint idegen nyelv; szövegértés, szövegfeldolgozás, szótárhasználat
Olvasás és fogalamzástanítás, szöveg-
feldolgozás a magyarban mint idegen nyelvben (szövegválasztás, szövegértés, kompetencia-fejlesztés)
Telefon:
+36-1/383-4488
Mobil:
+36-30/366-9839
Fax:
+36-1/383-4488
boed@
freemail.hu
Csabay  Katalin Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság
1115 Budapest
Halmi u. 26.
Logopédia, közoktatási szakértés,
diagnosztika, tankönyvírás
Diszlexia, korai felismerés, prevenció, olvasás tanítási módszerek, a Lexi tankönyvcsalád módszertana, hatása
az inkluzív nevelésre, oktatásra
Munkahely: +36-1/203-1220  
Felvégi Emese University of Houston –
Clear Lake
• Országos kompetencia  mérés,
• Nemzetközi összehasonlító tanulói
  teljesítménymérések (PIRLS, PISA),
• Olvasástanítás és -fejlesztés az Egyesült
  Államokban,
• Kortárs amerikai gyermek és ifjúsági irodalom,
• Kollaboratív szövegalkotás,
• Metakogníció.
• Nemzetközi összehasonlító tanulói
  teljesítménymérések (PIRLS, PISA),
• Olvasáskutatás az Egyesült Államokban
• Kortárs amerikai gyermek és ifjúsági
  irodalom.
Telefon: +36-1/281 283 3642 felvegi@
uhcl.edu
Gereben Ferenc, dr. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
BTK
Művelődés-, kisebbség- és vallásszociológia Felnőtt népesség olvasási szokásai;
a Kárpát-medencei magyarság olvasáskultúrája;
a vallásosság és a művelődési szokások kapcsolata.
Telefon:
+36-1/316-5852
Fax:
+36-1/ 316-5852
gereben.
ferenc@
chello.hu
Gombos Péter Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kar
7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.
• gyermekirodalom (elsősorban kortárs),
• drámapedagógia az irodalomtanításban,
• kötelező olvasmányok (tanítása) az általános
  iskolában.
• az olvasóvá nevelés kérdései,
• lehetséges kötelező olvasmányok,
• a kortárs gyermekirodalom jelentős
  alkotói, művei
Munkahelyi telefon:
+36-82/505-877
Mobil:
+36- 30/9392-276
gombos.
peter@
ke.hu
Győri János, dr.
publikációkon:
Gordon Győri János
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Pedagógia és Pszichológiai Kara,
Interkulturális Pszichológiai
és Pedagógiai Központ;
egyetemi docens
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és
Gyakorló Gimnázium;
magyar szakos vezetőtanár,
munkaközösség-vezető
a pedagógia kulturális vetületei; összehasonlító pedagógia; a pedagógia nemzetközi tendenciái; kelet-ázsiai oktatásügy; pedagógiai innováció
és tudásmenedzsment; tehetséges gyerekek pedagógiája; kulturális pedagógiai szociál-
pszichológia; emigráns gyerekek akkulturációja
és iskolai szocializációja; a tanárképzés és
továbbképzés nemzetközi tendenciái;
az irodalomtanítás elmélete és gyakorlata
(10-18 éves tanulókra vonatkozóan)
általános és középiskolai irodalomtanítás és az olvasás kapcsolódási pontjai
az irodalomtanítás és az olvasásra
nevelés nemzetközi tendenciái HUNRA, IRA, IDEC, FELA – az olvasástársaság
hazai és az olvasástársaságok nemzetközi szervezetei és működése
Mobil:
+36-20/9939-979
janosgyori.
hunra@
gmail.com
Imre Angéla , dr.
ELTE BTK Fonetikai
Tanszék
1088 Budapest,
Múzeum körút 4/A.
szövegértés, az olvasás folyamata és elsajátítása
pszicholingvisztika
szövegértés, beszéd-
folyamatok zavarai és
az olvasás összefüggései
Mh. telefon :
+36-1/485-5200/
5189
angelai@
freemail.hu
Kovács Marianna Hamvas Béla Városi
Könyvtár
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.
• A gyermekkönyvtárak szerepe az olvasóvá
  nevelésben
• A népmese helye az irodalomban és
  a könyvtárban
• A népmese taníthatósága, a hagyományos
  mesemondás
• Mesemondás magyar és horvát nyelven.
Telefon:
+36-23/355-727
Mobil:
+36-20/577-1177
Fax:
+36-23/355-727
kmarianna@
mail.
battanet.hu
Köntös Nelli
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Informatikai és Könyvtár-
tudományi Intézet, Könyvtártudományi tanszék
könyvtáros képzés az olvasásszociológia, -pedagógia és
 -pszichológia helye a felsőfokú informa-
  tikus könyvtáros képzésben szak- és
  közkönyvtári szakmai gyakorlatok
Telefon:
+36-1/485-5266/
5198
Mobil:
+36-20/421-2730
kontosn@
caesar.elte.hu
Kövérné Nagyházi Bernadette Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kar
magyar mint idegen nyelv; szövegértés, szöveg-
feldolgozás a magyar mint idegen (második, származás-) nyelvi órán
Szövegfeldolgozás a magyarban mint idegen nyelvben (szövegválasztás, szövegértés, kompetencia-fejlesztés) Telefon:
+36 82 822 854
Mobil:
+36 20 344 3504
b.knagyhazi@
gmail.com
Nagy Attila PhD Országos Széchényi
Könyvtár – Könyvtári
Intézet Olvasáskutatási osztály (egykori munka-
társa, nyugdíjas)
Az olvasás szociológiája, -lélektana, és
pedagógiája
Az olvasás szociológiája, -lélektana, és pedagógiája Telefon:
OSZK:
+36-1/2243-797,
lakás:
+36-1/2464-678
Mobil:
+36-20/487-1666
attila@
oszk.hu
és
dnattila@
t-online.hu
Sajtosné Csendes Gyöngyi Kaposvári Egyetem
Pedagógiai Kar
1. Funkcionális illiteráció mérés, (pedagógus-
    képzés, kompetenciafejlesztés)
2. Olvasási képességek fejlesztése (alsó tagozat)
3. Az irodalom mint az anyanyelvi nevelés eszköze
    az óvodában
Funkcionális illiteráció
• Nemzetközi felnőtt-írásbeliség
  vizsgálatok, összehasonlító vizsgálatok
• Nemzetközi tapasztalatok a funkcionális
  illiteráció kezelésében és prevenció-
  jában
• Kulcskompetencia? Alapkompetencia?
  A funkcionális illiteráció mérési változatai
  az Európai Unióban
gyongyi.
csendes@
gmail.com
Sándor Csilla Mária Csodaceruza Szerkesztősége gyermekirodalom Gyermekek olvasási szokásai, gyerek-
könyvajánlat, olvasási mozgalmak itthon és külföldön, képeskönyvek, illusztrációk szerepe a kisgyermekek életében
Telefon:    789-68-65
Mobilszám:    0620-4512630
Fax: 789-5420
csodaceruza@
csodaceruza.
com
Szilágyiné Gálos Ildikó Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény,
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
• Könyvtár-pedagógia, olvasáspedagógia,
  olvasáspszichológia, médiapedagógia
  0–10 éves korig
• Szaktanácsadás szülőknek, pedagógusoknak
  (óvodapedagógus és tanító),
  könyvtárostanároknak, szakdolgozóknak
• Olvasóvá nevelés megalapozása
  kisgyermekkorban
• Olvasóvá válást befolyásoló tényezők
• Médiahatás és olvasási
  szokásvizsgálatok
Telefon:
Intézet:
06-1-2950877
Mobilszám:
06-70/334-6602
Fax: –
Weblap: http://
olvasovaneveles.
gportal.hu
olvasova.neveles@
gmail.com
Szinger Veronika, dr. Kecskeméti Főiskola
Tanítóképző Főiskolai
Kar
Óvodai anyanyelvi nevelés Az iskoláskor előtti írás-olvasás esemény Telefon:
+36-76/501-770/
1808
Fax:
+36-76/483-282
szinger.
veronika@
tfk.kefo.hu
Tódor Erika Mária Sapientia EMTE, Csíkszereda Nyelvpedagógia, kétnyelvűség Jelentésalkotás anyanyelvi és nem-anyanyelvi szövegek olvasása esetén- olvasási szokások. todor.erika@ yahoo.com
Vraukóné Lukács Ilona , dr. Móricz Zsigmond
Megyei és Városi
Könyvtár
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
 
 
Kisebbségi  - leginkább - cigány lakosok
  könyvtári ellátása, olvasóvá nevelése
• Határon túli magyar iskolákkal, könyvtárakkal,
  írókkal, irodalmi szakmai szervezetekkel való
  kapcsolattartás
A család szerepe az olvasóvá nevelésben
A fent megjelölt két témában
Mh. telefon :
+36-42/
598-888/160
+36-42/598-889
Mobil:
+36-30/5566-893
Fax:
+36-42/404-107
vraukone@
mzsk.
nyirbone.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés