A 2009. november 14-i tisztújító közgyűlésen jelöltként szerepelnek a következő küldöttek:
– elnökhelyettesi posztra: 
Dr. Gombos Péter 
– tanácstag (póttag, számviteli bizottsági tag): 
Dienes Éva 
Korányi Margit 
Köntös Nelli
Kövérné Nagyházi Bernadette
Sajtosné Csendes Gyöngyi
Sándor Csilla 
Vraukóné Lukács Ilona
 
(A küldöttek bemutatása a Bővebben-re kattintva olvasható.)
 

Tanácstagnak jelölve:

Dienes Éva
Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán, könyvtár szakon végezte. Részt vett az Olvasásfejleszés – kritikus gondolkodás elnevezésű pályázaton, Nagy Attila vezetésével. Szakdolgozata témájául is ezt választotta. A HUNRA-nak azóta is aktív tagja.
2000-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtárának Sárkányos Gyerekkönyvtárában dolgozik, 2002 -től, a gyerekrészleg vezetőjeként. A minőségi gyermekirodalom elkötelezett híve, ezt tartja szem előtt a munkájában, a médiában való megjelenéskor, a különböző gyerekprogramok szervezésénél, a mindennapokban. Kétgyerekes édesanyaként, a magánéletben is az értékek továbbadását, a kritikus, egyéni gondolkodást tartja fontosnak. Tagja az IBBY-nek (Gyermekkönyvek nemzetközi Tanácsának) is.
2006-ban előadást tartott Varázslóiskola és/vagy Harry Potter címmel az IRA Budapesti Világkongresszusán. 
2007 októberében Gyermekkönyv-illusztrációk – illusztrált könyvek címmel az IBBY Konferenciát szervezett, ahol Szigetek és hidak avagy mit tehet egy gyermekkönyvtáros? címmel tartott előadást.

Köntös Nelli
2006-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán könyvtáros diplomát szerzett. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának utolsó éves hallgatója. Kutatási területe a dokumentumok formai feltárásában tapasztalható hibák megelőzésében, illetve a már meglévő hibák felderítésében alkalmazható eszközök és módszerek rendszerbe foglalása, valamint hatékonyságának vizsgálata. Három éve egyetemi tanársegédként dolgozik az egyetem Könyvtártudományi Tanszékén. Alap- és mesterképzésben, nappali és levelező tagozaton formai feltárást és adatbázis-építést tanít, meghívott előadója az informatikus könyvtáros képzés Olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia című kurzusának, valamint a hallgatók számára kötelezően előírt könyvtári gyakorlatokat koordinálja. Az ELTE Informatikai-könyvtártudományi oktatásfejlesztési kutatási műhelyének tagjaként – Prof. Dr. Sebestyén György irányításával – a több mint ötvenéves múltra visszatekintő magyar felsőfokú könyvtárosképzés történetét kutatja.
 
Korányi Margit 
1979-ben végzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskola magyar–népművelés szakán. 1979 és 1993 között a Kavicsos Közi Általános Iskolában tanított magyar nyelv és irodalom szakos tanárként, majd 2004-ig a Nemzeti Szakképzési Intézet Szakképzés Szemle című kiadványának volt felelős szerkesztője. 2004-től 2009-ig az Educatio Kft. fejlesztési programvezetője volt a szövegértés-szövegalkotás területen. Jelenleg szellemi szabadfoglalkozásúként kompetenciafejlesztéssel, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével és elterjesztésével kapcsolatban tart előadásokat, illetve vezet tanárképzéseket. Főbb képzési területei: szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületi képzés 1–12. évfolyamon, nem szakrendszerű képzés, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer és epochális oktatás, szövegértő olvasás fejlesztése, differenciálás heterogén csoportban.

Kövérné Nagyházi Bernadette
1994 óta tanítja idegen nyelvként a magyart. 1995-ben kezdte nem magyar anyanyelvű gyerekeknek tanítani a magyar nyelvet, azóta erre a területre szakosodott: 2003 óta évente publikál a magyar mint idegen nyelv tanításáról különböző témákban. Foglalkozik a gyermekek nyelvoktatásának módszertanával, tantárgy-pedagógiájával és a tanárképzés elméleti kérdéseivel is. 2004 és 2007 között részt vett a suliNova irányításában és vezetésével készült kompetencia alapú programcsomag-fejlesztésben (Idegen nyelvi programcsomag-fejlesztés, magyar mint idegen nyelvi programcsomag). 33 modul megalkotásában volt társszerző, fejlesztő.
Doktori dolgozatát A magyar nyelv szórendjének egy lehetséges tanítási modellje a magyar mint idegen nyelv oktatásában címmel írja. Ennek részeként számítógépes oktatóprogramot is készít a szórend tanítására.
Kutatási és érdeklődési területe kiterjed a kompetenciafejlesztésre; különösen a kiejtés, az olvasás- és írástanítás összefüggéseire, a szövegértés fejlesztésére, illetve a komplex készségfejlesztésre a magyar mint idegen nyelvi órán. Kiemelten foglalkozik a magyar anyanyelvi nevelés és a magyar mint idegen nyelv oktatásának összefüggéseivel, egymást támogató módszertani eszközkészletének kidolgozásával.
2005 óta a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszékének oktatója. Elsősorban nyelvészeti tárgyakat, beszédtechnikát, helyesírást, szociolingvisztikát és anyanyelv tantárgy-pedagógiát tanít.
 
Sajtosné Csendes Gyöngyi
1987 szeptembere óta a jelenlegi Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának oktatója. A  Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék munkájába több részterületen is bekapcsolódott. Legnagyobb óraszámban anyanyelvi tantárgy-pedagógiát tanít több tanítói csoportban, és ezzel együtt a hallgatók tanítási gyakorlatát is figyelemmel kíséri. A másik részterület, mellyel foglalkozik, a gyermekirodalom. Az 1987-ben indult az óvodapedagógus képzés, anyanyelv módszertani, irodalmi tematikáit, az előadások és szemináriumok teljes anyagát ő készítette el. Az anyanyelvi nevelés, a korai idegen nyelvi nevelés, a gyermekirodalom különböző témaköreiben folyamatosan több szakdolgozat kutatómunkáit irányítja.
Emellett szükség szerint az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék munkájába is bekapcsolódott, franciát tanított a főiskolán és a főiskola gyakorlóiskolájában. Külföldi ösztöndíjat három alkalommal nyert. Franciaországban kétszer, módszertani képzésben részesült az Enseignement Précoce témakörben, harmadszor pedig Olaszországban volt nyári egyetemen.
Jelenlegi kutatási területe a funkcionális illiteráció kérdésköre, ez egyben PhD-dolgozata témája is. 2001 óta 6 nemzetközi Leonardo da Vinci- és Socrates-pályázatban vett/vesz részt, melyek célja a funkcionális illiteráció mérőeszközeinek, képzési anyagainak létrehozása és disszeminációja
Eddig megjelent publikációi, tudományos konferenciákon elhangzott előadásai, főiskolai segédanyagai is e témakörökben születtek. 
A PTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájában letette doktori szigorlatát, dolgozatának benyújtása 2009-ben várható.
 
Sándor Csilla
Székelyudvarhelyen érettségizett a Benedek Elek Tanítóképzőben, ezt követően pedig Csíksomlyón kezdte tanítói pályafutását. 1990-ben az ELTE Bölcsészkarára jelentkezett, pedagógia, magyar, esztétika szakra. Már az egyetem ideje alatt, később aztán főállásban a Raabe Kiadó munkatársa lett, és könyveket szerkesztett. Először a Matúra sorozat köteteit szerkesztette, később magyar szakos tanárok számára az Irodalom – Tanári Kincsestár és Magyar nyelv – Tanári Kincsestár című sorozatokat. Ezenkívül a Korszerű könyvtár című kiadvány és az Ötről hatra – Módszertani kézikönyv a nem szakrendszerű oktatáshoz című könyvek szerkesztését is elvállalta. 
2001-ben megalapította a Csodaceruza gyermekirodalmi folyóiratot, később bekapcsolódott a Kincskereső című gyermekeknek szóló irodalmi lap szerkesztésébe is. A Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesületének elnöke, amely szervezet évente többek között a Gyermekirodalmi Fesztivál és Vásáron népszerűsíti az olvasást. 2006-ban az Animus Kiadó Aranyalma-díjjal jutalmazta tevékenységét. A díjat azok számára hozták létre, akik sokat tesznek a gyermekek olvasáskultúrájáért.
 
Vraukóné Lukács Ilona
Magyar nyelv és irodalom szakos tanári és könyvtáros diplomáját a Nyíregyházi (akkor még Bessenyei György Tanárképző) Főiskolán szerezte, okleveles könyvtáros végzettségét az ELTE kiegészítő szakán. Rövid főiskolai könyvtároskodás után több mint egy évtizedig tanított a nyíregyházi könyvtári tanszéken. Tizenkét éve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban dolgozik. Kisebbségi referens, irodalmi programok szervezője, nemzetközi – ezen belül első sorban a határon túli – kapcsolatok ápolója, illetve szervezi a szakmai továbbképzéseket. A speciális ellátást igénylők közül a vakok- és gyengénlátók ellátását tartja még kiemelt feladatomnak. Pályázatok tucatjait írja, és publikál is a fenti témákörökben.
2005-ben létrehozott egy alapítványt Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány néven. Az alapítványi munka a szívügye, élete szerves része.
A határon túlra irányuló munkájáért 2007-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta a Falvak Kultúrájáért Alapítványtól, 2008-ban pedig Bibliotéka Emlékérem-díjat az Oktatási és Kulturális Minisztertől.)


Elnökhelyettesnek jelölve:


Dr. Gombos Péter

Gyermekirodalom-kutató, a Kaposvári Egyetem oktatója. Érdeklődését, későbbi kutatási területét nagyban befolyásolta, hogy elsődiplomásként Komáromi Gabriella volt az egyik tanára, később pedig Borbély Sándor gyermekirodalmas kurzusaira is járt. Gyermek- és ifjúsági irodalommal 15 éve foglalkozik. Elsősorban a kortárs prózát kutatja, de többször publikált már líráról is. Cikkei, tanulmányai mellett fordításkötete is jelent már meg, feleségével együtt magyar gyermekverseket fordítottak beás nyelvre.
Rendszeresen ír a Csodaceruza folyóiratba, s több tanulmánya jelent már meg a Fordulópontban is. Emellett tanítási segédanyagokat készített tanítóknak, magyartanároknak, ezeket a Tanítói és a Tanári Kincsestár közölte. Régóta foglalkoztatja az olvasóvá nevelés kérdése, e témában gyakran ad elő iskolákban, könyvtárakban, továbbképzéseken, konferenciákon.
Évekig szerkesztője volt a Somogy című irodalmi folyóiratnak, dolgozott könyvkiadóknak, tagja a annak a zsűrinek, mely az Év Gyerekkönyve Díj odaítélésére jogosult.
Doktori disszertációját a magyar irodalom, ezen belül különösen a gyermekirodalom utópiáiról, disztópiáiról írta, dolgozatát 2009 júniusában védte meg.

  

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 275 vendég és 0 tag böngészi