PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Társadalmi Megújulás Operatív Program
"Építő közösségek" közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért
2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c.
pályázatához
Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR (Közép-magyarországi régió)
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A konstrukció célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába különös jelentőséggel bír azokon a településeken, ahol a formális, intézményes megoldások nem vagy csak rossz hatásfokkal működnek.
A konstrukció mindezt a közművelődési intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése és támogatása révén valósítja meg.
A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele az "új" tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály számára, eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a formális oktatás hatékonyságának növelése. Ennek hatásaként hosszabb távon jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében.
A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren kívüli képzési szolgáltatások az országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó képességének növekedéséhez is.
A fejlesztések hatásaként elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre szabott képzési programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedése, javulása várható.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogatására összesen 445 119 145 Ft áll rendelkezésre. A projekt lebonyolítása során a megítélt támogatás kizárólag a Közép-magyarországi régióban használható fel.
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére a rendelkezésre álló forrás maximum 10%-a, azaz 44 511 915 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak, önállóan vagy konzorciumban:
- közművelődési intézmények, az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy fenntartóik;
- a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat - az 1997. évi CXL törvény szerint, vagy ezek fenntartói.
Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a közművelődési intézmény, ill. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezet fejlesztésére fordítható.
Az intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges.
Pályázók köre a KSH gazdálkodási formakódok szerint:
312. Központilag felügyelt költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv
352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
531 Szakszervezet
532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény
541 Kamara
553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet
569 Egyéb alapítvány
571 Közhasznú társaság
599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
951 Gesztorönkormányzat, társulás
Konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta (12. számú melléklet) alapján. A konzorcium minimum 2, maximum 5 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is. (Konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak meg kell felelnie a pályázókkal szemben támasztott feltételeknek, követelményeknek.)
Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként.
Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázat keretében az alábbi komponensek megvalósítása támogatható:
A. Az intézményfejlesztés, a szükséges kapacitások megteremtése érdekében a kulturális szakemberek át- és továbbképzése. Ennek keretében támogatható a kulturális szakemberképzés tartalmi megújítása és a megújuló képzés lebonyolítása; továbbá meghatározott továbbképzések lebonyolítása, illetve a képzéseken történő részvétel.
B. Az oktatást kiegészítő, iskolán kívüli programok lebonyolítása, különösen az ifjúsági korosztálynak szóló képesség- és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó és közművelődési programok.
C. A digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése, a digitális írástudás alapkompetenciáinak megszerzése.
D. A társadalmi tanulási folyamat elősegítése, amely gyermekkortól kezdve az állampolgári részvétel fejlesztéséhez, a részvételi demokrácia erősítéséhez, a hátrányos helyzetű egyének és csoportok jogérvényesítéséhez, a demokratikus kötelezettségek és jogok tudatosításához, a magyar és az európai társadalom demokratikus működésének stabilizálásához és fejlődéséhez járul hozzá.
E. Megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása, a helyi értékek korszerű keretek közötti alkalmazását elősegítő közösségi programok támogatásával: általános és szakmai célú, informális és nem formális képzési programok lebonyolítása.
Támogatható tevékenységek köre
Valamennyi (A-E) komponens esetében támogatható tevékenységek:
- formális, nem formális vagy informális képzési alkalmak, szakkörök, foglalkozások népszerűsítése, tájékoztató kiadványok, kommunikációs anyagok készítése, résztvevők toborzása,
- formális, nem formális vagy informális képzés megszervezése és lebonyolítása, képzésben maradást segítő mentorálás, utánkövetés
projektmenedzsment.
A fentieken túl támogatható további tevékenységek komponensenként:
A) Komponens: Szakemberképzés
Aa) alkomponens: A kulturális szakterület szakemberei komplex képzésének kidolgozása és megvalósítása, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés keretében (az 1/2000 (1.14.) NKÖM rendelet 2. paragrafus (1) bekezdés a) pontja szerint), új képzés kidolgozásával vagy már létező képzés továbbfejlesztésével.
Az Aa) alkomponens megvalósítása esetén elvárás:
- a meglévő tananyagok értékelése, a fejlesztési igények meghatározása, felmérések készítése. Minimálisan elvárt egy helyzetelemző tanulmány (Hallgatói összetétel, képzési segédanyagok összetételének ismertetése, eddigi vizsgaeredmények bemutatása, vizsgát tettek száma) elkészítése, legalább 3 képzés tapasztalatainak elemzése alapján.
- legalább egy tananyag kifejlesztése vagy legalább egy, már meglévő tananyag felülvizsgálata és illesztése a legújabb szakmai és célcsoport igényekhez szakértők bevonásával az alábbi területeken:
- kulturális projektszervező, menedzser kompetenciák megalapozása, fejlesztése,
- modern kultúrpolitika, kulturális vidékfejlesztés, kistérség, régió és várostervezés kulturális vonatkozásai,
- profitorientált és nonprofit kulturális szervezetek működtetése, gazdasági és pénzügyi tervezése,
- szervezetfejlesztés, szolgáltatástervezés, szolgáltatásfejlesztés,
- marketingkutatás, célpiac elemzés, stratégiai tervezés, kulturális marketingkommunikáció, közművelődési minőségbiztosítás alapjai
- az elkészült tananyagok (beleértve a kifejlesztett módszertani segédanyag, tematika, tananyag) on-line nyilvánosságra hozása, távoktatási anyag szabad hozzáférhetőségének biztosítása és bárki számára ingyenes hozzáférés biztosítása, a fenntartási időszak végéig.
- a kifejlesztett vagy felülvizsgált továbbképzési program lefolytatása legalább 4 alkalommal (A minimum 4 képzés megvalósítása keretében szükséges összesen minimum 100 fő kiképzése).
Támogatható a tananyag nyomdai előkészítése és nyomtatása is.
Ab) alkomponens: A kulturális intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (1.14.) NKÖM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) megfogalmazott továbbképzések megtartása (a képzés a résztvevőknek díjmentes); továbbá a Rendelet 2.§ (2) a) és/vagy b.) pontjának megfelelő - nem támogatásból megvalósuló, azaz nem ingyenes - képzéseken történő részvétel támogatása.
(Kivéve: könyvtári szakemberek könyvtárszakmai képzése nem támogatható, mert azt a TÁMOP 3.2.4 konstrukció támogatja).
Ac) alkomponens: A lakosság digitális kompetenciáinak-fejlesztésére e-tanácsadók
képzése (műszaki és egyéb feltételek a mellékelt specifikáció szerint: 14. sz. melléklet)
Egy e-tanácsadó képzés minimum tartama 50 óra elméleti és 10 óra gyakorlati oktatás. Az elméleti képzés keretében minimum 25 órát konzultációs képzési alkalmak keretében kell megtartani, a fennmaradó rész távoktatásos formában is lehetséges. Az elméleti és a gyakorlati oktatást követően is egy-egy vizsgafeladat megoldása szükséges. A tanúsítvány kiadására csak akkor lehetséges, ha a képzésen résztvevő mindkét vizsgafeladatot sikeresen teljesítette.
A képzés alapvető tartama az alábbi modulokból tevődik össze:
1. modul: Információs Társadalmi alapismeretek (az információs társadalom alapvető fogalmai)
2. modul: Lakossági motivációs ismeretek (különböző módszerek a lakosság egyes csoportjainak bevonására a digitális írástudatlanság felszámolásának érdekében)
3. modul: Információs írástudás és az internet, mint kommunikációs eszköz (információs írástudás, az internet kínálta lehetőségek)
4. modul: Ügyfélkapu és szociális e-szolgáltatások használata (Ügyfélkapus ügyintézés lehetőségei, valamint egyéb e-szolgáltatások)
5. modul: Elektronikus adóbevallás
6. modul: Elektronikus banki szolgáltatások
7. modul: Gyakorlat a lakosság képzésére
B) komponens: Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok támogatása
- az oktatási és képzési rendszerek elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása (pl. információs rendszerek, adatbázisok létrehozása a térségben elérhető képzési szolgáltatásokról)
- kompetencia-, készség- és képességfejlesztő programok adaptálása, fejlesztése
- kompetencia-, készség- és képesség-fejlesztő tréningek, szakmai alapokat adó képzések, szakkörök, valamint táborok, közösségi alkalmak megszervezése és lebonyolítása
- a fiatal tehetségek, aktív alkotók egymást segítő közösségeinek partneri kapcsolatait erősítő találkozók, alkotótáborok, tehetséggondozó programok, kiscsoportos tréningek kidolgozása, megvalósítása
- tovább- és átképzések a kreatív képességek fejlesztésére, a kreatív ipar megalapozására
- a közművelődési intézmények, a szakmai civil szervezetek és a közoktatási intézmények hagyományos és újszerű együttműködésében részt vevők tapasztalat átadási programjainak megvalósítása
- a fenti tevékenységekhez módszertani anyagok, tematikák, segédletek elkészítése
C) komponens: Digitális és nyelvi kompetenciák fejlesztése (kizárólag hátrányos helyzetű célcsoportra irányulhat)
Ca) alkomponens: Digitális kompetenciák fejlesztése
digitális alapképzés helyi tematikájának elkészítése, legalább 10 darab, minimum 20 órás digitális alapképzés lebonyolítása A modulok alapvető tartalma:
- alapvető informatikai ismeretek,
- digitális kommunikáció (elektronikus levelezés, internet használat, Internetes telefonhasználat)
- bevezetés az e-ügy intézésbe, e-közszolgáltatásokba, az Ügyfélkapu használatába
- lakossági segítségnyújtás
- a képzések során, mentorálás.
Cb) alkomponens: Nyelvi kompetenciákat fejlesztő programok:
idegen- és nemzetiségi (beleértve etnikai) nyelvi képzések megszervezése, lebonyolítása (minimum 60 óra/fő/képzés),
a nemzetiségi (beleértve etnikai) nyelv oktatásához segédletek, tematikák elkészítése
D) komponens: Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése
(kizárólag hátrányos helyzetű célcsoportra irányulhat)
- a demokratikus intézményrendszer (jogalkotók, jogalkalmazók) helyi, kistérségi, megyei, regionális, országos és európai uniós sajátosságainak megismerését és megértését elősegítő programok (minimum 2 db., legalább egynapos program);
- érdek- és jogvédő intézmények és szervezetek felkeresése, működési mechanizmusuk és hatáskörük megismertetése (minimum 2 db, legalább egynapos program);
- honvédelmi, rendvédelmi és büntetés-végrehajtási szervezetek felkeresése,, működési mechanizmusának és kompetenciájának megismertetése (minimum 2 db, legalább egynapos program);
- programok a társadalmi párbeszéd, és a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának ösztönzése érdekében; (mindkét területen minimum 5, azaz minimum 10 db tanulási alkalom);
- a demokratikus magatartás, a demokratikus alapkészségek fejlesztése (alapvető emberi és személyiségi jogok), (minimum 10 tanulási alkalom)
- országos önkéntes programok megismerése (pl. Kapu program; Ötlet program) (minimum 1 db 1 napos program)
E) komponens: Megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása
(kizárólag hátrányos helyzetű célcsoportra irányulhat)
- Nonformális és informális interaktív programok kidolgozása és megvalósítása az alábbi területeken:
- életvezetési programok a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők számára
- a helyi, a nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek feltárása, megismertetése, a Magyarországon élő kisebbségi közösségek kézműves és más kreatív tevékenységeinek megőrzése és ápolása nonformális és informális képzések keretében
- helyi identitást erősítő helyismereti programok, továbbá a funkcionális népi kézműves alkotások megismerését elősegítő kampányok, programok szervezése
- a hagyományos foglalkozások felelevenítését és továbbélését támogató általános és szakmai célú, informális és nem formális képzési programok
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. Az átjárhatóság terhére támogatható: a képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kisléptékű infrastruktúra­fejlesztések (felújítás, átalakítás, bővítés; eszközbeszerzések, IKT- és egyéb szükséges műszaki infrastruktúra, fogyatékkal élőknek a képzésen való részvételét segítő informatikai és egyéb eszközök beszerzése).
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A pályázó számára kötelező:
az Aa) alkomponens teljes körű megvalósítása, VAGY
az Aa), Ab), Ac), B) Ca) Cb) D) és E) (al)komponensek közül legalább három
megvalósítása.
Konzorciumi pályázat esetén nem az egyes konzorciumi tagoknak külön-külön, hanem a teljes konzorciumnak kell teljes körűen megvalósítania a kötelező tevékenységeket.
Az egyes komponensek megvalósítása esetén az adott komponens kötelező elemei:
Az A) komponens bármely alkomponensének esetében a választott alkomponens Cl pontjában részletezett tevékenységek kötelezően megvalósítandók.
A B) komponens megvalósítása esetében kötelező tevékenységek
- igényfelmérés készítése a komponensben megvalósuló tevékenységekre vonatkozólag
- minimum 6 db, legalább kétheti rendszerességű, legalább 5-5 kompetencia-fejlesztési alkalomból álló (egy alkalom legalább 45 perces) szakkör megszervezése és megvalósítása, melyeken a résztvevők száma alkalmanként minimum 8 fő.
- minimum 25 db, alkalmanként legalább 45 perces egyéni, vagy max. 7 főből álló kiscsoportos tehetséggondozási/fejlesztő foglalkozás megvalósítása.
- minimum 6 napos, legfeljebb 30 fős kompetenciafejlesztő tábor megvalósítása legalább kétszer. Az egy táborban megvalósított legalább 45 perces tanulási alkalmak száma minimum 8.
A Ca) alkomponens esetében kötelező tevékenységek
- igényfelmérés készítése a komponensben megvalósuló tevékenységekre vonatkozólag,
- a lakosság részére nyújtott képzések megszervezése és lebonyolítása. Összesen minimum 10 db, egyenként legalább 20 órás képzés lebonyolítása. Minden képzés minimum 5 maximum 20 fő részvétele esetén indítható. A program lebonyolításához résztvevőnként egy számítógép rendelkezésre állása szükséges. A lakossági képzésnek az alábbiakat tartalmaznia kell: alapfokú számítástechnikai ismeretek, internet, e- szolgáltatások és Ügyfélkapu használata.
A Cb) alkomponens esetében kötelező tevékenységek
A lakosság részére nyújtott képzések megszervezése és lebonyolítása. Összesen minimum 10 db, legalább 60 órás képzés lebonyolítása, egy képzésen a résztvevők száma minimum 5 fő, maximum 15 fő.
A D) komponens esetében kötelező tevékenységek
- Kötelező minimum 8 db, egynapos (intézmények felkeresésével megszervezett) szakmai program megvalósítása, melynek szakmai tartalma minimum 6 óra, az egy szakmai programon résztvevők száma minimum 20, maximum 40 fő.
- Ezen kívül kötelező 15 db, legalább 45 perces kiscsoportos foglalkozás (tanulási alkalom) megvalósítása. A résztvevők száma alkalmanként legfeljebb 8 fő.
Az E) komponens esetében kötelező tevékenységek
- Minimum 3 db, heti/kétheti rendszerességű, legalább 5-5 alkalomból (egy alkalom legalább 45 perces) álló kompetencia fejlesztési csoportmunka megszervezése és megvalósítása, melyeken a résztvevők száma alkalmanként minimum 5 fő
- Minimum 10 db, alkalmanként legalább 45 perces egyéni vagy kiscsoportos kompetenciafejlesztő és/vagy prevenciós foglalkozás megvalósítása, ahol a résztvevők száma alkalmanként legfeljebb 8 fő.
- Minimum 6 napos, legalább 30 fős kompetenciafejlesztő tábor megvalósítása legalább kétszer. Az egy táborban megvalósított legalább 45 perces tanulási alkalmak száma minimum 8.
- Minimum 5 db, egynapos (legalább 6 óra időtartamú, legalább 10 fő résztvevős) tréning megvalósítása.
Társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők számára életvezetési programok megvalósítása esetén kötelező az igényfelmérés.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott "Arculati Kézikönyvben" szereplő "C" típusú tájékoztató táblát, a projektzárást követően pedig a "D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.
Választható tevékenységek, szolgáltatások
A kötelezőn túl bármely további komponens (alkomponens) megvalósítása előnyt jelent.
Jelen pályázat keretében előnyben részesülnek az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Terek) címet elnyert intézményekben megvalósuló fejlesztések.
A B) tevékenység esetében előnyt élveznek azok a pályázók, akik együttműködési megállapodást kötnek közoktatási intézményekkel.
A pályázat során valamennyi komponens esetében előnyt élveznek a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő, illetve a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, az országos átlagot legalább 1,75-szeresen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések intézményei..
Nem támogatható tevékenységek köre
A C1, C1.1, C1.2 és C1.3 pontokban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható.
Az A tevékenység keretében a könyvtári szakmai képzések nem támogathatók (ezeket a TÁMOP 3.2.4 konstrukció támogatja).
A C1.1 pontban felsoroltakon kívül egyéb beruházási típusú (ERFA típusú) tevékenység nem támogatható. Az ERFA típusú tevékenységek továbbá nem támogathatóak abban az esetben, ha a jelen projekt keretében fejlesztendő intézmény érintett az Új Magyarország Fejlesztési terv (ÚMFT) keretében támogatott, az épület belső felújítását célzó fejlesztési projektben, vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IKSZT pályázata keretében támogatott projektben.
Projekt területi korlátozása
A projektek kizárólag a Közép-magyarországi régió területén valósíthatók meg.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege összesen: legalább 10 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a jelen Pályázati útmutató vonatkozó pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik.
A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási kritériumok
2. Tartalmi értékelési kritériumok
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-13 időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
A pályázatot papír alapon 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként, gyorspostai szállítás igénybevételével vagy csomagként a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2008-3.2.3/08/2/KMR
Közreműködő Szervezet: OKM Támogatáskezelő
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. Kérjük, hogy az adatlap elektronikus beadásához az .xdat kiterjesztésű fájlt használja!
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP - 3.2.3/08/2/KMR), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása 2008. december 1-jétől 2009. január 15-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően egyszeri alkalommal történik.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu/ honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a 06 40 638-638 számon, illetve írásban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímen kapható.
A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a részletes pályázati útmutató, valamint a pályázati adatlap és kitöltési útmutató, amelyek együtt tartalmazzák a pályázathoz szükséges összes feltételt.

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Adatlap
Adatlap kitöltési útmutató
Részletes költségtervezési lap
Elszámolható költségek ESZA
Értéket a pénzért
eTanácsadók képzése
Esélyegyenlőségi útmutató
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
Költségvetési specifikáció
Közzétételi kérelem
UMFT arculati kézikönyv
Konzorciumi együttműködés - pályázat benyújtáshoz
Konzorciumi együttműködés - megvalósításhoz
Önéletrajz sablon
Költségvetés szöveges indoklása
Elszámolható költségek ERFA

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 428 vendég és 0 tag böngészi