HUNRA Hírlevél

2008. november

Magyar Olvasástársaság, Hungarian Reading Association
1827 Budapest, OSZK Budavári Palota, F épület •  www.hunra.hu

 

 

 

JÖVŐNK A TÉT!

 

Tisztújító közgyűlés

 

2008. november 22. délelőtt 10 órás kezdettel tisztújító közgyűlést tartunk az OSZK VI. emeleti előadóterem. Nagy tisztelettel kérjük Társaságunk minden tagját, hogy jöjjenek el, szavazataikkal, véleményükkel, ötleteikkel segítsék kialakítani a HunRA jövőbeli arculatát, működését!

 

A megüresedett tisztségviselői posztokra eddig a következő jelöltjeink fogadták el a jelölést:

(A részletesebb bemutatkozások a honlapunkon olvashatók.)

 

Elnökjelölt:

Győri János (1956): Az ELTE BTK könyvtár-magyar szakának elvégzését követően 1980 és 1988 között a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban dolgozott iskolakönyvtáros-magyartanárként. 1988 óta az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola magyar szakos vezetőtanáraként dolgozik. Jelenleg ugyanitt a magyartanári munkaközösség vezetője. Tudományos pedagógiai kutatásokkal intenzívebben 1996-tól kezdve foglalkozik. 2001-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíját. Doktori diplomáját 2002-ben az ELTE Neveléstudományi Intézete doktori iskolájában szerezte. Gyakorlóiskolai munkája megtartása mellett 2005 őszétől főállásban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán dolgozik az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ egyetemi docenseként.


Jelöltek a Hunra Tanácsba:

Éhmanné Havas Mária. 1981-ben születtem. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem magyar és szociológia szakon. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója vagyok, ahol a tankönyvek szerepét vizsgálom az olvasásra nevelésben. Dolgoztam szövegértési szakértőként és szerkesztőként, közreműködtem ifjúságkutatásokban, előadóként részt vettem a 2006-os budapesti IRA kongresszuson is. Jelenleg főállású édesanya vagyok és mellette óraadóként Kutatásmódszertant tanítok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

Gombos Péter. 1973. Érettségi után Kaposvárra kerültem, itt előbb tanító–hitoktató, majd kommunikációs szakemberi végzettséget szereztem az akkori Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. (A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának jogelőd intézményében.) A kommunikáció szakkal együtt a Berzsenyi Dániel Főiskolán magyartanári oklevelet is szereztem,majd a Miskolci Egyetemre kerültem, itt szereztem egyetemi diplomát magyar szakon.
Kutatási területem a gyermekirodalomhoz kötődik, e tárgyat 14 éve oktatom a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán Doktori dolgozatomat a magyar gyermekirodalom antiutópiáiból írtam (a védés várható ideje: 2009), emellett gyakran publikálok kortárs gyermekirodalmi művekkel kapcsolatban. Jelenleg egy Kaposvár melletti kis faluban élek feleségemmel és három kislányommal.

Imre Angéla. 1973-ban születtem. Alaptanulmányaimat az ELTE Bölcsészkarán végeztem, majd 2006-ban megszereztem a PhD-fokozatot nyelvészetből (germanisztikai szakterületen) summa cum laude minősítéssel. Az egyetem elvégzése óta több egyetemen és főiskolán tanítottam, elsősorban nyelvészeti és módszertani óráim voltak. Jelenleg az ELTE Fonetikai Tanszékén vagyok egyetemi adjunktus, a fonetika mellett pszicholingvisztikával kapcsolatos tárgyakat oktatok. Kutatási területem: nyelvelsajátítás, beszédészlelés, beszédértés, az olvasás és az észlelés-értés összefüggései. Több nyelven beszélek, rendszeresen előadok hazai és külföldi konferenciákon, többek között egyedüli magyar előadóként ott voltam a 15. Európai Olvasáskonferencián Berlinben, vagy idén nyáron kollégáimmal Isztambulban a 12. ICPLA konferencián, ahol a diszlexiás gyermekek szövegértéséről számoltam be. A kutatói-oktatói munkámon kívül rendszeresen foglalkozom gyermekek beszéddiagnosztikájával és szövegértésével, valamint egyik szerkesztője vagyok az Anyanyelv-pedagógia nevű online magazinnak.

 

Józsa Krisztián (1973): A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében egyetemi docens, intézetvezető helyettes. 1996-ban szerzett középiskolai tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen. 2000-ben a Szegedi Tudományegyetemen pedagógiai értékelési szakértő szakon diplomázott. PhD fokozatát 2003-ban szerezte neveléstudományból.

Kutatásaiban elsősorban a 4-12 éves gyermek készségfejlődésével és -fejlesztésével, valamint tanulási motivációjával foglalkozik. A témában több kutatási program vezetője és közreműködője. Az utóbbi években kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű, valamint a tanulásban akadályozott gyermekekkel, az iskolába lépés, az óvoda-iskola átmenet problematikájával, a készségfejlesztés hatékony módszereinek kérdéseivel. Részt vett a 4-8 éves gyermekek készségfejlesztésére irányuló DIFER Programcsomag kidolgozásában. 2006-ban szerkesztett kötete jelent meg „Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése” címmel a Dinasztia Kiadónál. „Az elsajátítási motiváció” című könyvét 2007-ben adta ki a Műszaki Kiadó. Szakmai munkásságát több mint 130 tudományos közlemény, 180 független hivatkozás jellemzi.

Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola titkára, több doktorandusz témavezetője. Rendszeres előadó hazai és nemzetközi konferenciákon. Több nemzetközi és hazai tudományos konferencia szerevezésében is közreműködött. Aktív résztvevője a hazai szakmai fórumoknak, tanártovábbképzéseknek.

1997-ben Pro Scientia Aranyérmet, 2004-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, 2008-ban Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott. Bővebb információ: http://www.staff.u-szeged.hu/~jozsa/


Koszecz Sándor. Közművelődési területen dolgozom, a Békés Városi Kulturális Központot vezetem. Emellett civil szervezetekben is aktív munkát vállalok. Fontosnak tartom a rendszerszerű szervezetfejlesztést a civil önszerveződést és ezek alapján a partneri együttműködésre épülő tevékenységeket. A civil világban a HUNRA tagság mellett fő tevékenységem a hagyományos magyar műveltség- illetve a hálózati kultúra szemléletmódjának terjesztése, népszerűsítése. 2004-től vagyok a HUNRA tanácsának tagja. Társkezdeményezője voltam a Népmese napja rendezvénysorozat elindításának. Érdeklődési terültem a népművészeti jelrendszer és ezen belül népmeséink világának vizsgálata, máig ható üzenetének közvetítése.

Kovács Csilla. 1976-tól 15 esztendeig dolgoztam a MN Katonaorvosi Kutatóközpont Szakkönyvtárában, amelynek 6 évig vezetője is voltam. Itt elsősorban a szaktájékoztatás volt a feladatom és később pedig a vezetés és szerzeményezés is. 1996- óta dolgozom a Pest Megyei Könyvtárban, ahol először hat évig az olvasószolgálat vezetője voltam. Végzettség:1976 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar szakos középiskolai tanár, könyvtáros. 1986 Bölcsészettudományi doktori fokozat.

 

Kovács Marianna: (1965.) Kétkultúrájú, kétnyelvű, magyar-horvát származású ember vagyok. Zágrábban szláv nyelvészetet tanultam, az ELTE-én szerbhorvát nyelv és irodalom tanári szakon végeztem. Kisebbségi voltom számomra annyit jelent: két kultúrát kell szolgálnom, és kétszer annyit kell tennem, hogy önmagammal elégedett legyek. Gyermekkönyvtáros képzettségemet Jászberényben szereztem. 20 éve dolgozom gyermekkönyvtárosként a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Könyvtári munkám legfőbb célja hogy hidat építsek a gyerekek és az irodalom között. Fejlesztő biblioterápia tanfolyamra jártam, itt ismerkedtem meg a meseterápiával, amely elindított a népmesék felé. A személyes kapcsolaton túl igyekszem minden korosztályt csoportosan is a könyvtárba csábítani.

2006-ban előadóként részt vettem a 21. Olvasási Világkonresszuson. Előadásom fő célja a mai gyerekek védelme és mai gyermekirodalom melletti állásfoglalás.

Vallom, hogy a hagyományok, népi kultúra ismerete elengedhetetlen minden ember számára. Így a gyerekek egyik legfontosabb szellemi tápláléka a népmese. A mesélés mindenben eltér a meseolvasástól. A népmese csak akkor élvezhető, ha hagyományos módon tárjuk a gyerekek elé. Ehhez ismernünk kell a mesemondás szabályait és a mesei nyelvezetet. Ahhoz, hogy gyermekeink „értő fülekkel” hallgassák és élvezzék a népmesét, először nekünk kell elfogadni e műfaj máig élő jellegzetességeit.

 A Magyar Népmese Napja ötlete könyvtárunkból származik. Az idei Magyar Népmese Napján 1000 gyerek és felnőtt vett részt.

Mint kétnyelvű ember pontosan tisztában vagyok a magyar népmesék tulajdonságaival és fontosságával.

A Hagyományok Háza felnőtteknek mesélő Mesekör aktív tagja vagyok.

 Jelenleg szűkebb környezetem népmeséit kutatom és mesélem, felnőtteknek és gyerekeknek, nemsokára két nyelven.

Rendszeresen megjelenek és publikálok a helyi médiában (Halom TV, Százhalombattai Hírtükör).


Pompor Zoltán. (1977): Feleségemmel és másfél éves kisfiammal Budapesten élek. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem 2000-2001-ben magyar-történelem szakon, majd az Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karára kerültem, ahol immáron hat éve tanítok gyermekirodalmat, anyanyelvi tantárgy-pedagógiát, beszédművelést. Doktori tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzem, disszertációm témája Lázár Ervin prózaművészete. Az utóbbi években több tanulmányom jelent meg Lázár Ervin munkásságával és az anyanyelvi neveléssel kapcsolatban, állandó munkatársa vagyok a Könyvhét és a Csodaceruza című folyóiratoknak.


Sudár Annamária. Az ELTE-én szereztem magyar és történelem szakos bölcsésztanári oklevelet 1996-ban. Hét esztendeig középiskolában tanítottam. 1995-ben hivatásos vers-és prózamondó előadóművész engedélyt szereztem. 2001-ben abszolváltam a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológia Karának Levelező Tagozatán.1999-ben kezdtem dolgozni külsősként a Neumann-ház számára. 2002. augusztusától vagyok a Neumann-ház főállású munkatársa, 2004. decemberétől az irodalmi szerkesztőség vezetője. A 2006 nyarán megrendezett 21. Olvasási Világkongresszuson a Neumann-ház egyik szolgáltatásáról, a gyermekeknek szóló Olvasni jó! című honlapról és az olvasási készség fejlesztése kapcsán szerzett tapasztalatainkról tartottam előadást. 2006. nov. 3.-tól Hunra Tanács póttagja.

Stiblár Erika. 1975.03.15., pszichológus vagyok. Székelyudvarhelyen tanítóképzőt végeztem, majd 5 évet óvodában és iskolában tanítottam az aktív és felelősségvállaló pedagógia jegyében. Népmesék iránti szakmai elköteleződésem a pszichológusi szakdolgozattal kezdődött - 2005-ben, Debrecenben végeztem. A mesék spontán lélekrendező és terápiás hatását, valamint kutathatóságát vizsgálva a szimbólumkutatás irányába specializálódok. Az első Magyar Népmese Napján 2005-ben, majd a 2006-os Nemzetközi konferencián a mesék lelki feldolgozásához szükséges feltételekről és lehetőségekről beszéltem.


Tamás Zsuzsa. 1978. Budapest, 1996-ban a Berzsenyi Dániel Gimnázium humán tagozatán érettségiztem, elkezdtem az ELTE magyar szakát, és negyedéves egyetemistaként már magyartanárként dolgoztam az alma materben, míg az egyetemen gyakornokként szociolingvisztikát tanítottam. Tanárként szerzett tapasztalataimról alternatív pedagógiai folyóiratokban írtam, első recenzióim pedig a Csodaceruzában jelentek meg. A gyerekirodalommal sosem szakadt meg a kapcsolatom: három öcsém nővéreként, tanárként, de gyerekkönyvesbolti munkatársként és olyan felnőttként is, aki nem feledte, illetve újratanulta-tapasztalta a mesék jelentőségét mindennapi életünkben, folyamatosan foglalkozom népmesékkel, kortárs gyerekkönyvekkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elnöki beszámoló a 2008-as évről

 

 

  • Csatlakozás a FELÁ-hoz

Az IRA http://www.reading.org/ (Nemzetközi Olvasástársaság) kolozsvári vezetői továbbképzésén a részvevők meghallgatták, majd véleményezték az IRA stratégiáját. Több előadás szólt az egyesület szervezési kérdéseiről: tájékoztatás és honlapfejlesztés, folyóirat-kiadás, olvasásfejlesztési projektek, web2.0-s eszközök használata, vezetőkiválasztás és -támogatás. A részvevők tisztázták a FELA - Federation of European Literacy Association szervezet megalapításának fontosságát. Az IRA keretein belül működő IDEC (Olvasástársaságok Európai Bizottsága) http://www.literacyeurope.org/IDEC/ ugyanis - nem lévén önálló jogi szervezet - nem jogosult pl. európai uniós pénzek fogadására. Az európai olvasástársaságokat összefogó új szervezettel, a FELA-val lehetővé válik, hogy európai irányítású projektek valósuljanak meg. A FELÁ-hoz a Magyar Olvasástársaság januárban fog hivatalosan is csatlakozni. Képviselőn Győri János.

 

  • Egyéb külügyi események

Januárban Kolozsvárott került megrendezésre a szokásos Vezetői találkozója az európai olvasástársaságoknak. A rendezvényen Mikulás Gábor és Steklács János vett részt. A FELA megalapításának ülésén Steklács János képviselte társaságunkat, erre Lettországban, Sziguldában került sor. Az Európai Olvasáskonferenciára, Berlinbe két küldöttet delegáltunk Borosné Jakab Edit és Győri János személyében.

 

  • Gyermekirodalmi adatbázis

A tavaly véglegesített adatbázisunk nagy népszerűségre tett szert, megállapodás történt az OSZK képviseletében Barton Évával, hogy a munka, a fejlesztés folytatódik

 

  • Szakirodalmi adatbázis a honlapon

Szakirodalmi adatbázist alakítottunk ki, amely a honlapunkon érhető el- A munkát Hock Zsuzsa és Mikulás Gábor végezte.

 

  • Tavaszi szakmai nap

A KönyvtárosTanárok Egyesülete és az IBBY által szervezett, a HUNRA-t, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekcióját és az OPKM-et bevonó Tavaszi Szakmai Nap április 5-én került megrendezésre, ahol a HunRA tanácsának tagjai közül Nagy Attila és Steklács János tartott előadást

 

  • Konferencia a Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban címmel

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézete valamint a Magyar Olvasástársaság 2008. június 19-20-án rendezi meg II. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferenciáját.

 

  • A HunRA ajánlásával” projekt

Folyamatban van a „HunRA ajánlásával elnevezésű projektünk, amelyen Győri János és Mikulás Gábor kezdett el dolgozni, majd Pompor Zoltán kapcsolódott be amunkába.

A nemzetközi Könyvfesztiválon ápr. 24., pénteken 12-12.30-kor a Hess András teremben: „A HunRa ajánlásával” - új program könyvek értékelésére és díjazására címmel Péterfi Rita tartott előadást

 

  • Új partnerek

Az év során számos új partnerünkkel született szóbeli együttműködési megűllapodás. Ezeknek a szervezetek honlapunkon találhatók meg

  • Megújult HunRA blog

A http://hunra.klog.hu/ linken található blog híreket közöl, leginkább a hazai sajtóból. A hozzáférés és a hírek kommentálásának lehetősége bárki számára adott, A korábbi hírek lefelé haladva találhatók. A blog 2006. decemberéig visszamenő hírei a jobb oldali sávban felsorolt tárgyszavak (kategóriák), bejegyzés időpontja és szabad szöveges kereséssel egyaránt visszakereshetők. A Blogroll és az Olvasás... címek alatt (jobb oldalon alul) további olvasással kapcsolatos források találhatók. Az oldal RSS-t is kínál, - akár a www.hunra.hu - tehát saját hírgyűjtő oldalon is értesülhetünk a friss bejegyzésekről.

 

  • A Népmese napja Tokajban

Az idén szeptember 27-28-án rendeztük meg Tokajban a Népmes napja központi rendezvényét. A kétnapos rendezvényen a népmese kapcsán felmerült izgalmas témák voltak például:
- népmese hangoskönyv gyengénlátóknak
- példák a népmese-kultúra, a nemzeti mitológia markáns expanziójára
- a mesék és a társadalmi, szervezeti versenyképesség összefüggései
- az olvasó személyisége és mesehőstípus-kapcsolata
- projektek és módszerek a meseolvasás promóciójára

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több intézmény csatlakozott a rendezvénysorozathoz változatos programokkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Olvasástársaság tevékenységéről friss információk: www.hunra.hu

Olvasással kapcsolatos, kommentálható friss hírek: www.hunra.klog.hu

Olvasással kapcsolatos linkgyűjtemény: www.olvasas.lap.hu

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

HUNRA BANNER kicsi

Levelezési cím:
Magyar Olvasástársaság
Szabó Ildikó, dr., elnök
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

Tagfelvétel és tagmegújítás
Amennyiben a Magyar Olvasástársaság tagja kíván lenni vagy tagságát szeretné megújítani kérem regisztráljon vagy jelentkezzen be az online tagnyilvántartó rendszerbe!
Olvaso tars LOGO2 kicsi
olvassel logo

BANNER SZIG kicsi
 
KE

Vonalban

Oldalainkat 298 vendég és 0 tag böngészi